1. Dane Firmy MultiBooth EU
   Sklep internetowy, działający pod adresem www.multibooth.eu jest prowadzony przez firmę Milestone Union Dawid Kowalski, mającej siedzibę w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 132, kod pocztowy 43-300. Firma jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP 9372594236
  2. Zamawianie
   Zamówienia można składać przez 24 h na dobę:
   • korzystając ze sklepu internetowego
   • mailem: office@multibooth.eu
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
 1. Realizacja zamówień
  Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Zamówienia płatne przelewem bankowym są realizowane po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
  W przypadku konieczności uzupełnienia stanu magazynowego, nasz dział handlowy poinformuje Państwa o spodziewanym terminie dostawy brakującego asortymentu.
  Faktury sprzedaży są wystawiane zarówno dla firm jak i dla osób prywatnych. Jeżeli klient nie poda pełnych danych do faktury na firmę (nazwa firmy, adres, NIP), wówczas faktura jest wystawiana na osobę prywatną.
 2. Formy płatności
  Przedpłata Szybkie Płatności PayU –  realizacja zamówienia po otrzymaniu wpłaty na konto PayU
  Przedpłata przelew – realizacja zamówienia po otrzymaniu wpłaty na koncie bankowym firmy.
  Dane do przedpłaty przesyłamy e-mailem po złożeniu zamówienia.
  W przypadku przedpłaty zamówienie może zostać anulowane w momencie, gdy odbiorca nie wpłaci należnej kwoty do 7 dni od daty złożenia zamówienia i nie skontaktuje się z działem handlowym w celu poinformowania o ewentualnym opóźnieniu wpłaty.
 3. Ceny
  Do każdej przesyłki jest dołączana faktura będąca dowodem zakupu.
  Faktury są wystawiane w cenach netto, z tego powodu mogą wystąpić niewielkie różnice między wartością faktury, a obliczoną na stronie internetowej wartością koszyka.
  Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto i nie obejmują kosztów wysyłki.
  Z kosztami wysyłki można zapoznać się w zakładce Dostawa
  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku, gdy zamówiony towar jest chwilowo niedostępny w magazynie, a w nowej dostawie jego cena ulegnie zmianie. O każdej zmianie cen Klient zostanie poinformowany.
 4. Odstąpienie od umowy
  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Dotyczy to Klientów nieprowadzących działalności gospodarczej i będących w świetle obowiązujących przepisów konsumentami.
  2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską , to sprzedawca nie musi mu zwrócić różnicy między tymi dwoma przesyłkami)
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
  5. W przypadku, gdy Klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem albo ich części.
  6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  7. Sprzedawca umożliwia wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: office@multibooth.eu Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane pocztą na adres: MultiBooth EU Dawid Kowalski, ul. Górska 50, skr. poczt. 3, 43-318 Bielsko-Biała. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  8. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i wysyłki.
  10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
  11. Klient ma obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub przekazanie osobiście towaru przed jego upływem.
  12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
  13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, w przypadku:
  • gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • gdy umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • w przypadku dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta (dot. MultiBooth Portable, MultiBooth Portable+, MultiBooth Horiozn) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • gdy przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Reklamacje
  UWAGA! Towar reklamowany powinien być opatrzony plombą z logiem MultiBooth. Nie należy jej usuwać, jest ona potwierdzeniem wydania towaru ze sklepu MultiBooth, chyba że nie była dostarczona razem z towarem, wtedy nie dotyczy.
  1. Reklamacje ilościowe prosimy zgłaszać nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
  2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towary bez wad.
  3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności gdy:
   • towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   • towar nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
   • towar nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
   • towar został kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
   1. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez klienta towar:
   • jest własnością osoby trzeciej,
   • jest obciążony prawem osoby trzeciej
   • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
  4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
  5. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową i zażądać jednego z czterech działań:
   a) wymiany towaru na nowy;
   b) naprawy towaru;
   c) obniżenia ceny;
   d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
  6. Wybór żądania zależy od Klienta. sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
   a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
   b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
   c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.
  7. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
   a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy
   albo
   b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
  8. Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
  9. Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 17 dni kalendarzowych. Jeśli sprzedawca nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
  10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy w piśmie opisać zauważoną wadę. Pismo reklamacyjne Klient może przekazać sprzedawcy bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail
  11. Na sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
   W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
  12. Reklamowany towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub jego niezgodności z umową. Prosimy pamiętać, by wraz z przesyłką reklamacyjną dostarczyć nam opis przyczyn reklamacji oraz dokument zakupu (kserokopia). Adres wysyłki: MultiBooth Serwis, ul. Agrestowa 30, 43-365 Wilkowice
  13. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez sprzedawcę w przypadku, gdy reklamacja okaże się być zasadna, t.j. gdy wada towaru wystąpiła nie z winy Klienta. W przeciwnym razie, koszty naprawy i odesłania reklamowanego towaru pokrywa Klient.
 6. Utylizacja nieodebranego towaru
  Przysłany do nas w ramach reklamacji towar należy odebrać w ciągu 30 dni od momentu poinformowania Klienta przez dział reklamacji o gotowości do odbioru. Odbiór (lub odesłanie) towaru następuje w sposób indywidualnie ustalony z Klientem. Po upływie 30 dni towar zostanie zutylizowany.
 7. Ochrona prywatności
  Serwis www.multibooth.eurespektują prawo do prywatności użytkowników. Poniżej przedstawiamy zasady, którymi kierujemy się i których bezwzględnie przestrzegamy na wszystkich podstronach tych serwisów. Podstawowe zasady, którymi się kierujemy:
  • Dane użytkownika, które gromadzimy, są zdobywane wyłącznie w sposób legalny. Składają się na nie informacje zawarte w cookies, podane przez użytkownika w formularzach oraz w logach sporządzanych przez serwer. Służą one do celów statystycznych oraz identyfikacyjnych.
  • Użytkownikom naszego serwisu nie przesyłamy bez ich zgody żadnych materiałów reklamowych lub informacyjnych.
  • Zgromadzone dane o użytkownikach nie są udostępnianie osobom trzecim, ani odsprzedawane jakimkolwiek firmom lub osobom prywatnym.
  • Każdy użytkownik może usunąć lub zmienić udostępnione nam dane personalne.
 8. Gwarancja
  Na większość produktów, z pewnymi wyjątkami, w naszym sklepie obowiązuje roczna gwarancja. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Roszczenia z tytułu gwarancji są przyjmowane przez firmę MultiBooth EU. Wyjątki produktów nie objętych gwarancją:
  • Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, min.: kable, półprzewodnikowe podzespoły elektroniczne itp.